พิธีถวายผ้าป่าร่วมใจ (วันบูรพาจารย์)
โดยคณะ อบต.มหาชัย และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
ประชาชนทั่วไป ทอดถวาย ณ วัดป่ามหาชัย
ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม

เสียงอ่านธรรมะ
พุทธรักษา