สวนพ่อหน่อ ผิวผาง 13 ก.พ.2565
พ่อหน่อ ผิวผาง, แม่กันยา ผิวผาง, นางสาว นภาวรรณ ผิวผาง
นิมนต์พระสงฆ์ 3 รูป ทำบุญที่สวน

เสียงอ่านธรรมะ
พุทธรักษา