วันมาฆบูชา 2565 ตรางกับวันที่ 16 ก.พ.2565
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
วันมาฆบูชา กิจกรรมทำบุญตักบาตร
ลงอุโบสถสังฆกรรม ฟังพระภิกขุปาฏิโมกข์

เสียงอ่านธรรมะ
พุทธรักษา