กิจกรรม การอบรมโครงการสร้างเครือข่าย
การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการป้องกันอาชญากรรม ระดับตำบล

ประจำปีงบประมาณ 2565 ตำตรวจภูธรจังหวัดนครพนม
วันที่ 3 มีนาคม 2565
ณ วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม

เสียงอ่านธรรมะ
พุทธรักษา