พิธีบำเพ็ญกุศล ทักษิณานุปทาน
วันบูรพาจารย์ อุทิศแด่ พระสุนทรธรรมากร
(หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ)
วันที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565
พระครูภาวนาสุตาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดป่ามหาชัย ประธานฝ่ายสงฆ์
นางพิญช์สินี ปาพรหม ประธานฝ่ายฆราวาส


โรงทาน แม่สมศรี เนาวโรจน์, คุณพรนภา เนาวโรจน์, คุณธันยาภรณ์ เนาวโรจน์


โรงทาน รองฯ จันทร์จิรา แก่นจันทร์ พร้อมคณะ

เสียงอ่านธรรมะ
พุทธรักษา