พิธีถวาย “ กุฏิคุณพ่อรัฐฐิสิษ เรืองเวชภักดี ”
โดย แม่ดีรดา เรืองเวชภักดี และครอบครัว
สร้างอุทิศให้ คุณพ่อรัฐฐิสิษ เรืองเวชภักดี
วันที่ ๑๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕


แม่ดีรดา เรืองเวชภักดี

เสียงอ่านธรรมะ
พุทธรักษา