ภาพกิจกรรม วันวิสาขบูชา
วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

"วันวิสาขบูชา"คล้าายวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

เสียงอ่านธรรมะ
พุทธรักษา