สาธารณสุขอำเภอปลาปาก
จังหวัดนครพนม พร้อมคณะเข้าวัดฟังธรรม
ณ วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
วันที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2565

เสียงอ่านธรรมะ
พุทธรักษา