ประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ
ณ วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
วันที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565เสียงอ่านธรรมะ
พุทธรักษา