โครงการบวชปฏิบัติธรรม
ประจำปี 2565
วันที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ.2565
ณ วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม


พระพุทธเมตตามหาอุดมมงคล


การพิจารณามรณานุสติ


วัดพระธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม


การแสดงพระภิกขุปาฏิโมกข์

เสียงอ่านธรรมะ
พุทธรักษา