ทำข้าวมธุปายาส
โดยกลุ่มคณะนักอ่าน กลีบบัว ปลายฟ้า อินถวา ปภังกร ดอกแก้ว
27 มีนาคม 2564


เสียงอ่านธรรมะ
พุทธรักษา