วันวิสาขบูชา ปี ๒๕๖๔
เป็นวันคล้ายวันประสูต ตรัสรู้ ปรินิพพาน
ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า


พระครูภาวนาสุตาภรณ์ (พระมหาประเทือง พุทธรักขิโต)
เจ้าอาวาสวัดป่ามหาชัย แสดงพระภิกขุปาฏิโมกข์ วันวิสาขบูชา


กิจกรรมตอนเย็น สวดมนต์ไหว้พระ เจริญจิตภาวนา


กิจกรรม เวียนเทียนรอบอุโบสถ


คณะอุบาสกอุบาสิกา


ภาพพระจันทร์ วันวิสาขบูชา ปี ๒๕๖๔

เสียงอ่านธรรมะ