พิธีปฐมนิเทศนักเรียนบาลีไวยากรณ์ ป.ธ.1-2,3,4
โดยมีพระครูสุนทรชยาภิวัฒน์ รองเจ้าคณะอำเภอปลาปาก,
กล่าวเปิดและให้โอวาท และพระครูศรีธรรมากร เจ้าคณะตำบลมหาชัย
ร่วมในพิธีเปิดภาคเรียน และโอวาท มีนักเรียน 13 รูป/คน

เสียงอ่านธรรมะ
พุทธรักษา