ความภูมิใจ...ที่ได้เป็นหนึ่งในพระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนา ปี ๒๕๓๙
...................................................................................
พระนักเผยแผ่พระพระพุทธศาสนา ภาค ๑๐,๑๑,๑๒ รุ่นที่ ๓๔
วันที่ ๕ - ๑๙ กรกฏาคม พ.ศ ๒๕๓๙
ณ วัดศิรีวงค์ ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์


พระครูภาวนาสุตาภรณ์ (พระมหาประเทือง พุทธรักขิโต)
เจ้าอาวาสวัดป่ามหาชัย

เสียงอ่านธรรมะ
พุทธรักษา