เยี่ยมชม...วัดญี่ปุ่น : (ภาพปี พ.ศ.๒๕๔๙)
มีพ่อองค์โตไดบุสซึ และพระอรหันต์ที่วัดญี่ปุ่น

องค์พระพุทธรูปสร้างจากหินทรายแดง องค์สูงใหญ่ที่สุดในอินเดีย สูงถึง 80 ฟุต
สร้างขึ้นเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน ค.ศ. 1989
โดย Daijokyo ล้อมรอบด้วยพระอรหันต์สาวก


พระครูภาวานาสุตาภรณ์ (พระมหาประเทือง พุทธรักขิโต)
เจ้าอาวาสวัดป่ามหาชัย

เสียงอ่านธรรมะ
พุทธรักษา