พุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน


พุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน ตอนที่ ๑
พุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน ตอนที่ ๒
พุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน ตอนที่ ๓
พุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน ตอนที่ ๔
พุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน ตอนที่ ๕
พุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน ตอนที่ ๖

พุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน เรียบเรียงโดย อ.วศิน อินทสระ เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง มหาปรินิพพานสูตร : (อ่านโดย สวัสดิ์ อมรสิทธิ์)


บทจุลลไชยปกรณ์ ตำนานพระปริตร บทสวดปฏิจจสมุปบาท บทสวดสติปัฏฐาน๔ ประวัติพุทธสาวก
คำลากลับบ้าน บทปัพพโตปมคาถา บทเขมาเขมสรณทีปกคาถา คำสมาทนากรรมฐาน บทภารสุตตคาถา
บทปัจฉิมพุทโธวาท ติลักขณาทิคาถา บทสวดถวายพระพร โอวาทก่อนปรินิพพาน หลวงปู่คำพันธ์
ปฏิทินวันพระ มงคลปริตร คำปวารณาออกพรรษา คำอาราธนาธรรม เสียงพระพุทธประวัติ
ปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ วันออกพรรษา คำไหว้พระเจ้า ๑๐ ชาติ พระสังคีณี คาถากำลังวัน
คาถาบารมี ๓๐ ทัศ พระเจ้าพิมพิสาร ประวัติพระธาตุพนม รัตนปริตร ศิลปะพระธาตุพนม
บทพิจารณาสังขาร ประวัติวัดป่ามหาชัย      

 กลับสู่หน้าหลัก