พุทธประวัติ จากพระโอษฐ์๐๐๑ โลกธาตุหนึ่ง ๆ มีพระพุทธเจ้าเพียงองค์เดียว
๐๐๒ การประสูติ
๐๐๓ ทรงหลงกามและหลุดจากกาม
๐๐๔ ทุกรกิริยา
๐๐๕ ทรงตั้งจิตจากกามคุณในอดีตก่อนตรัสรู้
๐๐๖ ธรรมที่ทรงอบรมอย่างมาก ก่อนตรัสรู้
๐๐๗ ทรงอธิษฐานความเพียร ก่อนตรัสรู้
๐๐๘ ทรงเป็นลูกไก่ตัวพี่ที่ดีที่สุด
๐๐๙ สิ่งที่ใคร ๆ ไม่อาจท้วงติงได้
๐๑๐ ทรงยืนยันให้ทดสอบความเป็นสัมมาสัมพุทธะของพระองค์
๐๑๑ ทรงทราบส่วนสุดและมัชฌิมา
๐๑๒ ทรงมีปาฏิหารย์ สามอย่าง
๐๑๓ ทรงอยู่ในฐานะที่ใคร ๆ ยอมรับว่าเลิศกว่าสรรพสัตว์
๐๑๔ ทรงประกาศธรรมจักรที่อิสิปตนมฤคทายวัน
๐๑๕ ทรงแสดงทั้งเอกังสิกธรรมและอเนกังสิกธรรม
๐๑๖ ทรงสอนเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าทั้งปวง
๐๑๗ ทรงมีหลักเกณฑ์การฝึกตามลำดับ
๐๑๘ เรื่องที่ทรงพยากรณ์
๐๑๙ ทรงมีคณะสงฆ์ซึ่งมีคุณธรรมสูงสุด
๐๒๐ ทรงขอร้องให้ทำความเพียร เพื่ออนุตตรวิมุตติ
๐๒๑ เหตุที่ทำให้เกิดการแสดงปาฏิโมกข์
๐๒๒ ทรงมีลักษณะเอ็นดูสรรพสัตว์ทั้งหลับและตื่น
๐๒๓ ทรงมีฌาณแน่วแน่ชั้นพิเศษ
๐๒๔ ทรงแสดงหลักแห่งกรรมต่างจากพวกอื่น
๐๒๕ ไม่เคยทรงพรั่นพรึงในท่ามกลางบริษัท
๐๒๖ ทรงแก้คำตู่ของพวกที่ตู่ว่า เขาก็สอนเหมือนที่พระองค์สอน
๐๒๗ มนุษย์บุถุชน รู้จักพระองค์น้อยเกินไป
๐๒๘ การให้ผลของกรรมไม่อาจเปลี่ยนได้ด้วยตบถของนิครนถ์
๐๒๙ การสนทนากับปริพพาชก ชื่อมัณฑิยะและชาลิยะ
๐๓๐ ตามเสียงของปิโลติกปริพพาชก
๐๓๑ ทรงมีลีลาศสง่า งดงาม
๐๓๒ ทรงเสมอกับพระเจ้าโกศลโดยวัย
๐๓๓ แผ่นดินไหวเนื่องด้วยการปลงอายุสังขาร
๐๓๔ การบำเพ็ญบารมีในอดีตชาติ
๐๓๕ ครั้งมีพระชาติเป็น พระเจ้ามฆเทวราช

เสียงอ่านพุทธประวัติจากพระโอษฐ์
รวบรวมและเรียบเรียง จากพระไตรปิฏก ธรรมโฆษฐ์ ของท่านพุทธธาตุ
เพื่อความรู้ความเข้าใจ อันถูกต้อง และเป็นจริง จากพระโอษฐ์ของพระตถาคต โดยตรง..

เสียงอ่านโดย....อาจิต โตเกียรติรุ่งเรืองบทจุลลไชยปกรณ์ ตำนานพระปริตร บทสวดปฏิจจสมุปบาท บทสวดสติปัฏฐาน๔ ประวัติพุทธสาวก
คำลากลับบ้าน บทปัพพโตปมคาถา บทเขมาเขมสรณทีปกคาถา คำสมาทนากรรมฐาน บทภารสุตตคาถา
บทปัจฉิมพุทโธวาท ติลักขณาทิคาถา บทสวดถวายพระพร โอวาทก่อนปรินิพพาน หลวงปู่คำพันธ์
ปฏิทินวันพระ มงคลปริตร คำปวารณาออกพรรษา คำอาราธนาธรรม เสียงพระพุทธประวัติ
ปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ วันออกพรรษา คำไหว้พระเจ้า ๑๐ ชาติ พระสังคีณี คาถากำลังวัน
คาถาบารมี ๓๐ ทัศ พระเจ้าพิมพิสาร ประวัติพระธาตุพนม รัตนปริตร ศิลปะพระธาตุพนม
บทพิจารณาสังขาร ประวัติวัดป่ามหาชัย      
 กลับสู่หน้าหลัก