ประวัติ พุทธสาวก เอตทัคคะในพระพุทธศาสนา1 พระอัญญาโกณทัญญะเถระ
2.พระอุรุเวลกัสสปะเถระ
3. พระสารีบุตรเถระ
4.พระมหาโมคคัลลานะเถระ
5.พระปุณณมันตานีบุตรเถระ
6.กาฬุทายีเถระ
7.นันทเถระ
8.ราหุลเถระ
9.พระอุบาลีเถระ
10.พระภัททิยะเถระ
11.พระอนุรุทธเถระ
12.พระอานนท์เถระ
13.พระโมฆราชเถระ
14.พระปิณโฏลภารทวาชเถระ
15.พระมหากัจจายนะเถระ
16.พระสีวลีเถระ
17พระโสณกุฏิกัณณเถระ
18.พระมหากัสสปะเถระ
19.พระราธะเถระ
20.พระลกุณฏกภัททิยะเถระ
21.พระทัพพมัลลบุตรเถระ
22.พระพากุลเถระ
23.พระวักกลิเถระ
24.พระมหากัปปินะเถระ
25.พระอุปเสนเถระ
26.พระเรวตขนิยรวเถระ
27.พระสุภูติเถระ
28.พระพาหิยะเถระ
29.พระวังคีสเถระ
30.พระโสณโกฬิวิสเถระ
31.พระโสภิตเถระ


 กลับสู่หน้าหลัก