ประวัติ พุทธสาวิกา เอตทัคคะในพระพุทธศาสนา1.พระนางปชาบดีเถรี
2.พระนางเขมาเถรี
3.พระอุบลวรรณาเถรี
4.พระปฏาจารเถรี
5.พระนันทาเถรี
6.พระธัมมทินนาเถรี
7.พระโสณาเถรี
8.พระสกุลาเถรี
9.พระภัททากุณฑลเถสีเถรี
10.พระภัททกาปิลานีเถรี
11.พระภัททากัญจานาเถรี
12.พระกีสาโคตมีเถรี
13.พระสิงคาลมาตาเถรี

บทสวดต่างๆ ตำนานพระปริตร บทสวดปฏิจจสมุปบาท บทสวดสติปัฏฐาน๔ ประวัติพุทธสาวก บทจุลลไชยปกรณ์
คำลากลับบ้าน บทปัพพโตปมคาถา บทเขมาเขมสรณทีปกคาถา คำสมาทนากรรมฐาน บทภารสุตตคาถา บทพิจารณาสังขาร
บทปัจฉิมพุทโธวาท ติลักขณาทิคาถา บทสวดถวายพระพร โอวาทก่อนปรินิพพาน หลวงปู่คำพันธ์ พระธาตุพนม
 กลับสู่หน้าหลัก