เอตทัคคะในพระพุทธศาสนาเอตทัคคะ หมวดภิกษุ  
๑.พระอัญญาโกณฑัญญะ เอตทัคคะในทางรัตตัญญู
๒.พระอุรุเวลกัสสปเถระ เอตทัคคะในทางผู้มีบริวารมาก ๓.พระสารีบุตรเถระ ..

เอตทัคคะ หมวดภิกษุณี  
๑.พระมหาปชาบดีเถรี เอตทัคคะในฝ่ายผู้รัตตัญญู
๒.พระเขมาเถรี เอตทัคคะในฝ่าย ผู้มีปัญญา
๓.พระอุบลวรรณาเถรี เอตทัคคะในฝ่าย ...

เอตทัคคะ หมวดอุบาสก  
๑. ตปุสสะ-ภัลลิกะ เอตทัคคะในฝ่ายผู้ถึงสรณะก่อน
๒. อนาถปิณฑิกเศรษฐี เอตทัคคะในฝ่ายผู้เป็นทายก ๓. จิตตคฤหบดี ...

เอตทัคคะ หมวดอุบาสิกา  
๑. นางสุชาดา เอตทัคคะในฝ่ายผู้ถึงพระรัตนตรัยก่อน
๒. นางวิสาขา เอตทัคคะในฝ่ายผู้เป็นทายิกา ๓. นางขุชชุตตรา ...


เรื่องราวประวัติของพระอริยสาวกของพระพุทธเจ้าสมัยพุทธกาลไว้
เพื่อให้สาธารณชนรุ่นหลังได้ศึกษา ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกาและชาวพุทธตัวอย่าง.

พุทธสาวก หมายถึง พระสาวกของพระพุทธเจ้า, ผู้ได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้า

เอตทัคคะ หมายถึง ผู้ยอดเยี่ยมในทางใดทางหนึ่งเป็นพิเศษ
เป็นตำแหน่งที่พระพุทธเจ้าได้ประทานแต่งตั้งให้พระสาวกของพระองค์ คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา

สาวก

สาวก  แปลว่า  ผู้ฟัง  คือผู้ฟังตามครูบาอาจารย์ผู้สั่งสอนหลัก ธรรม  ใช้สำหรับบุรุษ
ถ้าเป็นสตรีใช้ว่า  สาวิกา

สาวก
  ในคำวัดใช้หมายถึงผู้ฟัง โอวาทนุสาสนี  หรือคำสั่งสอนของ พระพุทธเจ้า โดยเคารพ
ใช้เรียกทั้งที่เป็นบรรพชิตและ คฤหัสถ์  เช่นใช้ว่า พระอรหันตสาวก  พระสงฆ์ สาวก  ภิกษุ สาวก  ภิกษุณี สาวิกา
และใช้หมายถึงลูกศิษย์ของ ศาสดา อื่นๆ ด้วย เช่นสาวกของ นิครนถ์นาฏบุตร  สาวกของ พราหมณ์พาวรี

สาวก  ในคำไทยใช้หมายรวมไปถึงลูกศิษย์ ลูกน้อง ผู้ติดตามนักบวชนักบุญผู้มีชื่อเสียงตลอดถึงผู้มีอำนาจ
เช่นใช้ว่า" เจ้าสำนักแห่งนั้นมีชื่อเสียงไม่น้อยจึงมีสาวกอยู่ทั่วไป"

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี


บทจุลลไชยปกรณ์ ตำนานพระปริตร บทสวดปฏิจจสมุปบาท บทสวดสติปัฏฐาน๔ ประวัติพุทธสาวก
คำลากลับบ้าน บทปัพพโตปมคาถา บทเขมาเขมสรณทีปกคาถา คำสมาทนากรรมฐาน บทภารสุตตคาถา
บทปัจฉิมพุทโธวาท ติลักขณาทิคาถา บทสวดถวายพระพร โอวาทก่อนปรินิพพาน หลวงปู่คำพันธ์
ปฏิทินวันพระ มงคลปริตร คำปวารณาออกพรรษา คำอาราธนาธรรม เสียงพระพุทธประวัติ
ปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ วันออกพรรษา คำไหว้พระเจ้า ๑๐ ชาติ พระสังคีณี คาถากำลังวัน
คาถาบารมี ๓๐ ทัศ พระเจ้าพิมพิสาร ประวัติพระธาตุพนม รัตนปริตร ศิลปะพระธาตุพนม
บทพิจารณาสังขาร        
 กลับสู่หน้าหลัก