หนังสือเรียน พระธรรมบท
ประโยค ป.ธ.1-2
ธมฺมปทฏฺฐกถา ปฐโม ภาโค (ภาคที่ ๑)

สำหรับ ไฟล์ pdf สำหรับ ไฟล์ word
๑.จกฺขุปาลตฺเถร วตฺถุ
๑.จกฺขุปาลตฺเถร วตฺถุ
๒. มณฺฑกุณฑลี วตฺถุ
๒. มณฺฑกุณฑลี วตฺถุ
๓. ติสฺสเถร วตฺถุ
๓. ติสฺสเถร วตฺถุ
๔. กาลียกฺขินิยา อุปฺปตฺติ วตฺถุ
๔. กาลียกฺขินิยา อุปฺปตฺติ วตฺถุ
๕. โกสมฺพิก วตฺถุ
๕. โกสมฺพิก วตฺถุ
๖.จุลฺลกาลมหากาล วตฺถุ
๖.จุลฺลกาลมหากาล วตฺถุ
๗. เทวทตฺต วตฺถุ
๗. เทวทตฺต วตฺถุ
๘.สญฺชย วตฺถุ
๘.สญฺชย วตฺถุ
๙. นนฺทตฺเถร วตฺถุ
๙. นนฺทตฺเถร วตฺถุ
๑๐.จุนฺทสูกริก วตฺถุ
๑๐.จุนฺทสูกริก วตฺถุ
๑๑.ธมฺมิกอุปาสก วตฺถุ
๑๑.ธมฺมิกอุปาสก วตฺถุ
๑๒.เทวทตฺต วตฺถุ
๑๒.เทวทตฺต วตฺถุ
๑๓.สุมนาเทวี วตฺถุ
๑๓.สุมนาเทวี วตฺถุ
๑๔. เทวสหายกภิกฺขุ วตฺถุ
๑๔. เทวสหายกภิกฺขุ วตฺถุ


ที่ดาวน์โหลด ฟอนต์บาลี

เสียงอ่านธรรมะ
พุทธรักษา