โครงการปลูกฝังวินัยจราจรในสถานศึกษาและชุมชน
ฝึกอบรมเพิ่มความรู้ตามกฎหมายจราจรให้แก่นักเรียน นักศึกษาและประชาชน
วันที่ ๙ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ ณ วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
ดำเนินการโดย สถานีตำรวจภูธรปลาปาก สนับสนุนงบประมาณโดย องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย