หนังสือเรียน พระธรรมบท
ประโยค ป.ธ.1-2 ธรรมบทภาค 1-4

1. ปฐโม ภาโค
หนังสือธรรมบทบาลี (ปฐโม ภาโค) วิชาแปล-กลับ
สำหรับ:   ประโย ๑-๒ และ ป.ธ.๔
ขนาดไฟล์:   581.61 KB
อัพเดตเมื่อ 27 กันยายน 2562

3. ตติโย ภาโค
หนังสือธรรมบทบาลี (ตติโย ภาโค) วิชาแปล-กลับ
สำหรับ:   ประโย ๑-๒ และ ป.ธ.๕
ขนาดไฟล์:   762.03 KB
อัพเดตเมื่อ 27 กันยายน 2562

2. ทุติโย ภาโค
หนังสือธรรมบทบาลี (ทุติโย ภาโค) วิชาแปล-กลับ
สำหรับ:  ประโย ๑-๒ และ ป.ธ.๕
ขนาดไฟล์:  636.98 KB
อัพเดตเมื่อ 27 กันยายน 2562

4. จตุตโถ ภาโค
หนังสือธรรมบทบาลี (จตุตฺโถ ภาโค) วิชาแปล-กลับ
สำหรับ:   ประโย ๑-๒ และ ป.ธ.๔
ขนาดไฟล์:   588.20 KB
อัพเดตเมื่อ 27 กันยายน 256
2


เสียงอ่านธรรมะ
พุทธรักษา