สัมปทาสูตร

[ ๑๓๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย คราวเสื่อม ๕ ประการนี้ ๕ ประการเป็นไฉน คือ
ความเสื่อมญาติ ๑ ความเสื่อมเพราะโภคะ ๑ ความเสื่อมเพราะโรค ๑
ความเสื่อมศีล ๑ ความเสื่อมทิฐิ ๑

ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตว์ทั้งหลายเมื่อตายไปแล้ว
ย่อมไม่เข้าถึงอบาย ทุคติวินิบาต นรก เพราะเหตุแห่งความเสื่อมญาติ
เพราะเหตุแห่งความเสื่อมโภคะ หรือเพราะเหตุแห่งความเสื่อมเพราะโรค

( แต่ว่า) สัตว์ทั้งหลาย เมื่อตายไปแล้ว ย่อมเข้าถึงอบาย ทุคติวินิบาตนรก
เพราะเหตุแห่งความเสื่อมศีล หรือเพราะเหตุแห่งความเสื่อมทิฐิ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความเสื่อม ๕ ประการนี้แล ฯ

ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมบัติ ๕ ประการนี้ ๕ ประการเป็นไฉน คือ
สมบัติ คือญาติ ๑ สมบัติคือโภคะ ๑ สมบัติคือความไม่มีโรค ๑
สมบัติคือศีล ๑ สมบัติคือทิฐิ ๑

ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตว์ทั้งหลาย เมื่อตายไปแล้ว
ย่อมไม่เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ เพราะเหตุแห่ง สมบัติคือญาติ
เพราะเหตุแห่ง สมบัติคือโภคะ หรือเพราะเหตุแห่ง สมบัติคือความไม่มีโรค

( แต่ว่า) สัตว์ทั้งหลาย เมื่อตายไปแล้วย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์
เพราะเหตุแห่ง สมบัติคือศีล หรือเพราะเหตุแห่ง สมบัติคือทิฐิ

ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมบัติ ๕ ประการนี้แล ฯ

จบสูตรที่ ๑๐

พระไตรปิฎก ฉบับบาลีสยามรัฐ ( ภาษาไทย) เล่มที่ ๒๒
พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๔ อังคุตตรนิกาย ปัญจก- ฉักกนิบาต
หน้าที่ ๑๓๓ หัวข้อที่ ๑๓๐