คำนำ โอวาทปาฏิโมกขคาถา คำลากลับบ้าน
คำบูชาพระรัตนตรัย อภิณหปัจจเวกขณปาฐะ คำอาราธนาศีล ๘
ทำวัตรเช้า ท๎วัตติงสาการปาฐะ (อาการ ๓๒) คำไหว้พระเจ้า ๑๐ ชาติ
บทพิจารณาสังขาร สมาธิสูตร พระคาถาบารมี ๓๐ ทัศ
ตังขณิกปัจจเวกขณปาฐะ อสุภสูตร คำไหว้พระจุฬามณี
ธาตุปฏิกูละปัจจเวกขณปาฐะ ติลักขณาทิคาถา ยอดพระกัณฑ์พระไตรปิฎก(ฉบับเดิม)
ถวายพรพระ ปารสุตตคาถา คาถาโพธิบาท
ปัตติทานะคาถา ปัพพโตปมคาถา บทสวดถวายพระพร (รัชกาลที่๙) 
บทสวดนมัสการบูชาพระสัตตะมหาสถาน ภารสุตตคาถา คำกล่าวถวายภัตตาหาร
ทำวัตรเย็น พุทธานุสสติ ภัทเทกรัตตคาถา คาถามงคลจักรวาฬ ๘ ทิศ
ธัมมานุสสติ นิธิกัณฑคาถา พระคาถากำลังวันเกิด
สังฆานุสสติ ธนคาถา พระคาถาชินบัญชร
นมัสการพระอรหันต์ ๘ ทิศ เขมาเขมสรณทีปิกคาถา จุลลไชยยปกรณ์
ปฐมพุทธภาสิตคาถา ธัมมคารวาทิคาถา ธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสุตตัง
ปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ ธัมมปริยายะถาคา มหาสมยสูตร(บางส่วน)
อนุโมทนาวิธี กรวดน้ำตอนเย็น สามเณรปัญหะปาโฐ
อนุโมทนาวิธี แปล คำแผ่เมตตา พระสังคิณี
วิธีแสดงอาบัติ บทแผ่เมตตา อะตีตะปัจจะเวกขะณะ
วันทาพระพุทธเจ้า บทกรวดน้ำ (อุทิศส่วนกุศล) คำปวารณาออกพรรษา
บทวันทา สัพพปัตติทานคาถา (บทแผ่ส่วนบุญ) คำขอบวชชี
คำสมาทานพระกรรมฐาน อานิสงส์ของการเจริญเมตตา คำบวชชี-พราหมณ์
คำแผ่เมตตา แบบที่ ๑ -๒ บทขัดสิกขาสามเณร การสมาทานศีลด้วยตนเอง
คำสมาทานธุดงค์ ๑๓ ข้อ บทสวดสรภัญญ์พื้นบ้านอีสาน คำลาสิกขา แม่ชี - พราหมณ์
บทสวดวันอาสาฬหบูชา กลอนสรภัญญ์ คำอาราธนาธรรม (พร้อมคำแปล)
บทสวดวันมาฆบูชา บทสวดวันวิสาขบูชา การไหว้ ๕ ครั้ง
คำอปโลกน์สังฆทาน คำจบขันข้าวใสบาตร คำจบเงินทำบุญ
คำกรวดน้ำภาษาไทยโบราณ คำอธิษฐานภาษาไทยโบราณ บทปลงสังขาร (มนุษย์เราเอ๋ยเกิดมาทำไม)
อาราธนาพระพุทธรูปลงสรงน้ำ คำอธิษฐานสรงน้ำพระ บทสวดรัตนมาลา หรือ อิติปิโสรัตนมาลา ๑๐๘
พระสะหัสสะนัย คำอาราธนาต่างๆ บทสวดมนต์ก่อนนอน (ย่อ)
บทพิจารณาอาการ ๓๒ พระอภิธรรม ๗ คัมภีร์ บทขอขมากรรม อโหสิกรรม
ทำวัตรพระ ทำวัตรเช้า(ไม่แปล) เจริญพระพุทธมนต์/พระปริตร
คาถาถวายพระพรในหลวง รัชกาลที่ ๑๐ บทสวด จันทปริตปาฐะ, จันทปริตร บทสวด สุริยปริตตปาฐะ, สุริยปริตร
บทปัตติทานะคาถา รัชกาลที่ ๙ มหาสติปัฏฐาน ๔  

มหาสมัยสูตร บทขัดอนัตตลักขณสูตร พุทธชัยมงคลคาถา
คิริมานนทสูตร (อาพาธสูตร) อนัตตลักขณสูตร โพชฌังคปริตร
ธชัคคสูตร บทสวดคู่ พระอาการวัตตาสูตร อุณหิสสวิชัย
บทขัดอาทิตตปริยายสูตร คาถาอาการวัตตาสูตร แผ่เมตตาให้แก่ตัวเราเอง
อาทิตตปริยายสุตตัง มงคลสูตร บทแผ่เมตตาทั่วไป
     
บทสวดจุดเทียนชัย บทคาถาปัฐยาวัตร บทเมตตาพรัหมะวิหารคาถา
บทสวดคาถาพุทธาภิเษก บทคาถาอินทรวิเชียร บทสวดดับเทียนชัย
     
พระปริตร
มงคลปริตร รัตนปริตร กรณียปริตร ขันธปริตร ธชัคคปริตร อาฏานาฏิยปริตร
อังคุลิมาลปริตร วัฏฏกปริตร โมรปริตร ประวัติพระปริตร    

บทเจริญพระพุทธมนต์
บทชุมนุมเทวดา บทสวดนะมะการะสิทธิคาถา บทสวดสัมพุทเธ บทสวดนะโมการะอัฏฐะกะ
บทสวดมงคลสุตตัง บทสวดระตะนะสุตตัง บทสวดกะระณียะเมตตะสุตตัง บทสวดขันธะปะริตตะคาถา
บทสวดโมระปะริตตัง บทสวดวัฏฏะกะปะริตตัง บทสวดอาฏานาฏิยะปะริตตัง บทสวดโพชฌังคะปะริตตัง
บทสวดอะภะยะปะริตตัง บทสวดเทวะตาอุยโยชะนะคาถา บทสวดมงคลจักรวาฬใหญ่ คำอาราธนาพระปริตร
     
บทสวด ยอดมุข ลาว
บทสวดปัจจยวิภังค์ (สวดยอดมุข)  
     
บทสวดพระพุทธมนต์  
บทสวดพุทธมนต์    
     
บทสวดพระปาฏิโมกข์  
บทสวด บุพพกรณ์และบุพพกิจ บทสวด นิสสัคคียปาจิตตีย์ ๓๐ ข้อควรรู้เกี่ยวกับพระปาฏิโมกข์
บทสวดนำ พระภิกขุปาฏิโมกข์ บทสวด ปาจิตตีย์ ๙๒ การนับภิกษุ
บทสวด ปาราชิก ๔ บทสวด ปาฏิเทสนีย์ ๔ คำขอโอกาสแสดงพระภิกขุปาฏิโมกข์
บทสวด สังฆาทิเสส ๑๓ บทสวด เสขิยวัตร ๗๕ คำขอโอกาสตั้งญัตติปวารณา
บทสวด อนิยต ๒ บทสวด อธิกรณสมถะ ๗ การสวดปาฏิโมกข์ย่อ
 
ปฏิทินวันพระ
ปี พ.ศ ๒๕๕๙ กลับสู่หน้าหลัก