สาเกตชาดก

เหตุให้เกิด...ความรัก
........................................................

[ ๓๒๓ ] ข้าแต่พระผู้มีพระภาค เหตุไรหนอ
เมื่อบุคคลบางคนในโลกนี้ พอเห็นกันเข้าก็เฉยๆ หัวใจก็เฉย
บางคนพอเห็นกันเข้า จิตก็เลื่อมใส .

[ ๓๒๔ ] ความรักนั้น ย่อมเกิดขึ้นด้วยเหตุ ๒ ประการ คือ
๑.ด้วยการอยู่ร่วมกันในกาลก่อน
๒.ด้วยความเกื้อกูลต่อกันในปัจจุบัน

เหมือนดอกอุบลและชลชาติ เมื่อเกิดในน้ำ
ย่อมเกิดเพราะอาศัยเหตุ ๒ ประการ คือ
น้ำและเปือกตม ฉะนั้น .
...............................................
สาเกตชาดก
พระไตรปิฎก ฉบับบาลีสยามรัฐ ( ภาษาไทย) เล่มที่ ๒๗
พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑
หน้าที่ ๙๑ หัวข้อที่ ๓๒๓ – ๓๒๔