วิสารทสูตร
ยอดปรารถนาของสตรี
........................................................
“ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ฐานะ ๕ ประการนี้
อันมาตุคาม(สตรี) ผู้ได้ทำบุญไว้แล้ว อาจจะได้โดยง่าย
ฐานะ ๕ ประการคืออะไร ? คือ ความปรารถนาที่ว่า
๑.ขอเราพึงเกิดในสกุลอันเหมาะสม
๒.ขอเราพึงไปสู่สกุล (ได้สามี) ที่เหมาะสม
๓.ขอเราพึงอยู่ครองเรือนโดยไม่มีหญิงร่วมสามี
๔.ขอเราพึงมีบุตร
๕.ขอเราพึงประพฤติครอบงำสามีได้ ”

........................................................
พระไตรปิฎก ฉบับบาลีสยามรัฐ ( ภาษาไทย ) เล่มที่ ๑๘
พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๐ สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค
หน้าที่ ๒๖๓ หัวข้อที่ ๔๙๔-๔๙๕