ความอุ่นใจ เรื่องชาตินี้ ชาติหน้า
............................................................

“ดูกรกาลามชนทั้งหลาย ! อริยสาวกนั้น
มีจิตไม่มีเวรอย่างนี้ มีจิตไม่มีความเบียดเบียนอย่างนี้
มีจิตไม่เศร้าหมองอย่างนี้ มีจิตผ่องแผ้วอย่างนี้
ย่อมได้รับความอุ่นใจ ๔ ประการในปัจจุบัน ว่า

ก็ถ้าปรโลกมีจริง ! ผลวิบากของกรรมทำดีทำชั่วมีจริง !
เหตุนี้ เป็นเครื่องให้เราเมื่อแตกกายตายไป
จักเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ ดังนี้
ความอุ่นใจข้อที่ ๑ นี้ พระอริยสาวกนั้นได้แล้ว

ก็ถ้าปรโลกไม่มี ! ผลวิบากของกรรมทำดีทำชั่วไม่มี !
เราไม่มีเวร ไม่มีความเบียดเบียน ไม่มีทุกข์เป็นสุข
บริหารตนอยู่ในปัจจุบันนี้ ดังนี้
ความอุ่นใจข้อที่ ๒ นี้ พระอริยสาวกนั้นได้แล้ว

ก็ถ้าเมื่อบุคคลทำอยู่ ชื่อว่าทำบาป !
เราไม่ได้คิดความชั่วให้แก่ใครๆ
ไหนเลยทุกข์จักมาถูกต้องเรา ผู้ไม่ได้ทำบาปกรรมเล่า
ดังนี้ ความอุ่นใจข้อที่ ๓ นี้ พระอริยสาวกนั้นได้แล้ว

ก็ถ้าเมื่อบุคคลทำอยู่ ไม่ชื่อว่าทำบาป !
เราก็ได้พิจารณาเห็น ตนว่าเป็นคนบริสุทธิ์แล้วทั้งสองส่วน
ดังนี้ ความอุ่นใจข้อที่ ๔ นี้ พระอริยสาวกนั้นได้แล้ว

ดูกรกาลามชนทั้งหลาย ! อริยสาวกนั้น
มีจิตไม่มีเวรอย่างนี้ มีจิตไม่มีความเบียดเบียนอย่างนี้
มีจิตไม่มีเศร้าหมองอย่างนี้ มีจิตผ่องแผ้วอย่างนี้
ย่อมได้รับความอุ่นใจ ๔ ประการนี้แล ในปัจจุบัน ฯ

...................................................................................................

เกสปุตตสูตร (กาลามสูตร)
พระไตรปิฎก ฉบับบาลีสยามรัฐ ( ภาษาไทย ) เล่มที่ ๒๐
พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๒ อังคุตตรนิกาย เอก - ทุก - ติกนิบาต
หน้าที่ ๑๘๓ หัวข้อที่ ๕๐๕