อนุสสติ การระลึกถึง ๑๐ ประการ
..........................................................................................

[ ๑๘๐ ] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ! ธรรมอย่างหนึ่ง
ที่บุคคลเจริญแล้ว กระทำให้มากแล้ว
ย่อมเป็นไปเพื่อความหน่ายโดยส่วนเดียว เพื่อคลายกำหนัด
เพื่อความดับ เพื่อความสงบ เพื่อความรู้ยิ่ง
เพื่อความตรัสรู้ เพื่อนิพพาน ธรรมอย่างหนึ่งคืออะไร คือ

การระลึกถึงพระพุทธเจ้า (พุทธานุสสติ)
การระลึกถึงพระธรรม (ธัมมานุสสติ)
การระลึกถึงพระสงฆ์ (สังฆานุสสติ)
การระลึกถึงศีล (สีลานุสสติ)
การระลึกถึงการบริจาค (จาคานุสสติ)
การระลึกถึงเทวตา (เทวตานุสสติ)
การกำหนดลมหายใจ (อานาปานสติ)
การระลึกถึงความตาย (มรณสติ)
การตั้งสติไว้ที่กาย (กายคตาสติ)
การระลึกถึงความสงบ (อุปสมานุสสติ)

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ! ธรรมอย่างหนึ่งนี้แล
อันบุคคลเจริญแล้ว กระทำให้มากแล้ว
ย่อมเป็นไปเพื่อความหน่ายโดยส่วนเดียว
เพื่อคลายกำหนัด เพื่อความดับ เพื่อความสงบ
เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อความตรัสรู้ เพื่อนิพพาน ฯ

..........................................................................................
พระไตรปิฎก ฉบับบาลีสยามรัฐ ( ภาษาไทย ) เล่มที่ ๒๐
พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๒ อังคุตตรนิกาย เอก - ทุก - ติกนิบาตร
หน้าที่ ๓๒ หัวข้อที่ ๑๗๙