การเกิด ๔
.......................................................
[ ๑๖๙ ] ดูกรสารีบุตร ! กำเนิด ๔ ประการเหล่านี้แล
๔ ประการเป็นไฉน ? คือ
๑.อัณฑชะกำเนิด (เกิดในไข่)
๒.ชลาพุชะกำเนิด (เกิดในครรภ์)
๓.สังเสทชะกำเนิด (เกิดในเถ้าไคล)
๔.โอปปาติกะกำเนิด (เกิดผุดขึ้น)

ดูกรสารีบุตร ! ก็อัณฑชะกำเนิดเป็นไฉน ?
สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้น ชำแรกเปลือกแห่งฟองเกิด
นี้เราเรียกว่า อัณฑชะกำเนิด

ดูกรสารีบุตร ! ชลาพุชะกำเนิดเป็นไฉน ?
สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นใด ชำแรกไส้ [ มดลูก ]
เกิดนี้เราเรียกว่า ชลาพุชะกำเนิด

ดูกรสารีบุตร ! สังเสทชะกำเนิดเป็นไฉน ?
สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นใดย่อมเกิดในปลาเน่า
ในซากศพเน่า ในขนมบูด หรือในน้ำครำ
ในเถ้าไคล [ ของสกปรก ] นี้เราเรียกว่า สังเสทชะกำเนิด

ดูกรสารีบุตร ! โอปปาติกะกำเนิดเป็นไฉน ?
เทวดา สัตว์นรกมนุษย์บางจำพวก
และเปรตบางจำพวก นี้เราเรียกว่า โอปปาติกะกำเนิด

ดูกรสารีบุตร ! กำเนิด ๔ ประการเหล่านี้แล
.................................................................
พระไตรปิฎก ฉบับบาลีสยามรัฐ ( ภาษาไทย ) เล่มที่ ๑๒
พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๔ มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์
หน้าที่ ๑๐๑ -๑๐๒ หัวข้อที่ ๑๖๙