การดำรงชีพของบุคคล ๔ อย่าง
.........................................................
[ ๑๓๔ ] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ! บุคคล ๔ จำพวกนี้แล
มีปรากฏอยู่ในโลก ๔ จำพวกเป็นไฉน คือ

บุคคลผู้ดำรงชีพ ด้วยผลของความหมั่น
ไม่ใช่ดำรงชีพ ด้วยผลของกรรม ๑

บุคคลผู้ดำรงชีพ ด้วยผลของกรรม
ไม่ใช่ดำรงชีพ ด้วยผลของความหมั่น ๑

บุคคลผู้ดำรงชีพ ด้วยผลของความหมั่น
ทั้งดำรงชีพ ด้วยผลของกรรม ๑

บุคคลผู้ดำรงชีพ ด้วยผลของความหมั่นก็ไม่ใช่
ดำรงชีพ ด้วยผลของกรรมก็ไม่ใช่ ๑

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ! บุคคล ๔ จำพวกนี้แล มีปรากฏอยู่ในโลก ฯ

.............................................................................................................

พระไตรปิฎก ฉบับบาลีสยามรัฐ ( ภาษาไทย ) เล่มที่ ๒๑
พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๓ อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต
หน้าที่ ๑๓๕ หัวข้อที่ ๑๓๔