บทสวด ธัมมะสังคิณีมาติกา

กุสะลา ธัมมา อะกุสะลา ธัมมา อัพ๎ยากะตา ธัมมา ฯ
สุขายะ เวทะนายะ สัมปะยุตตา ธัมมา ทุกขายะ
เวทะนายะ สัมปะยุตตา ธัมมา อะทุกขะมะสุขายะ เวทะนายะ สัมปะยุตตา ธัมมา ฯ
วิปากา ธัมมา วิปากะธัมมะธัมมา เนวะวิปากะนะวิปากะธัมมะธัมมา ฯ
อุปาทินนุปาทานิยา ธัมมา อะนุปาทินนุปาทานิยา ธัมมาอะนุปาทินนานุปาทานิยา ธัมมา ฯ
สังกิลิฏฐะสังกิเลสิกา ธัมมา อะสังกิลิฏฐะสังกิเลสิกา ธัมมา อะสังกิลิฏฐาสังกิเลสิกา ธัมมา ฯ
สะวิตักกะสะวิจารา ธัมมา อะวิตักกะวิจาระมัตตา ธัมมา อะวิตักกาวิจารา ธัมมา ฯ
ปีติสะหะคะตา ธัมมา สุขะสะหะคะตา ธัมมา อุเปกขา สะหะคะตา ธัมมา ฯ
ทัสสะเนนะ ปะหาตัพพา ธัมมา ภาวะนายะ ปะหาตัพพา ธัมมา เนวะทัสสะเนนะ
นะภาวะนายะ ปะหาตัพพา ธัมมา ฯ ทัสสะเนนะ ปะหาตัพพะเหตุกา ธัมมา ภาวะนายะ
ปะหาตัพพะเหตุกา ธัมมา เนวะทัสสะเนนะ นะภาวะนายะ ปะหาตัพพะเหตุกา ธัมมา ฯ
อาจะยะคามิโน ธัมมา อะปะจะยะคามิโน ธัมมา
เนวาจะยะคามิโน นาปะจะยะคามิโน ธัมมา ฯ
เสกขา ธัมมา อะเสกขา ธัมมา เนวะเสกขานาเสกขา ธัมมาฯ
ปะริตตา ธัมมา มะหัคคะตา ธัมมา อัปปะมาณา ธัมมา ฯ
ปะริตตารัมมะณา ธัมมา มะหัคคะตารัมมะณา ธัมมา อัปปะ-
มาณารัมมะณา ธัมมา ฯ หีนา ธัมมา มัชฌิมา ธัมมา ปะณีตา ธัมมา ฯ
มิจฉัตตะนิยะตา ธัมมา สัมมัตตะนิยะตา ธัมมา อะนิยะตา ธัมมา ฯ
มัคคารัมมะณา ธัมมา มัคคะเหตุกา ธัมมา มัคคาธิปะติโน ธัมมา ฯ
อุปปันนา ธัมมา อะนุปปันนา ธัมมา อุปปาทิโน ธัมมา ฯ
อะตีตา ธัมมา อะนาคะตา ธัมมา ปัจจุปปันนา ธัมมา ฯ
อะตีตารัมมะณา ธัมมา อะนาคะตารัมมะณา ธัมมา ปัจจุปปันนารัมมะณา ธัมมา ฯ
อัชฌัตตา ธัมมา พะหิทธา ธัมมา อัชฌัตตะพะหิทธา ธัมมาฯ
อัชฌัตตารัมมะณา ธัมมา พะหิทธารัมมะณา ธัมมา อัชฌัตตะพะหิทธารัมมะณา ธัมมา ฯ
สะนิทัสสะนะสัปปะฏิฆา ธัมมา อะนิทัสสะนะสัปปะฏิฆา ธัมมา อะนิทัสสะนาปปะฏิฆา ธัมมา ฯ

บทสวด มาติกา (แปล)
บทสวด ธัมมะสังคิณีมาติกา พร้อมคำแปล

ธัมมะสังคิณีมาติกา

( หันทะ มะยัง ธัมมะสังคิณีมาติกะคาถาโย ภะณามะ เส)

กุสะลา ธัมมา, อะกุสะลา ธัมมา, อัพยากะตา ธัมมา,
- ธรรมที่เป็นกุศล ก็มี ธรรมที่เป็นอกุศล ก็มี
ธรรมไม่เป็นทั้งกุศลและอกุศลก็มี

สุขายะ เวทะนายะ สัมปะยุตตา ธัมมา, ทุกขายะ เวทะนายะ
สัมปะยุตตา ธัมมา,
อะทุกขะมะสุขายะ เวทะนายะ สัมปะยุตตา ธัมมา,
- ธรรมที่ประกอบด้วยความรู้สึกเป็นสุขก็มี ธรรมที่ประ กอบด้วยความรู้สึก
เป็นทุกข์ ก็มี ธรรมที่ประกอบด้วยความ รู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์ ก็มี

วิปากา ธัมมา, วิปากะธัมมะ ธัมมา, เนวะวิปากะนะวิปากะ ธัมมะ ธัมมา,
- ธรรมที่เป็นผล ก็มี ธรรมที่เป็นเหตุแห่งผล ก็มี
ธรรมที่ทั้งไม่เป็นผลและไม่เป็นเหตุแห่งผล ก็มี

อุปาทิน นุปาทานิยา ธัมมา, อะนุปาทินนุปาทานิยา ธัมมา,
อะนุปาทินนานุปาทานิยาธัมมา,

- ธรรมที่ถูกยึดมั่น และเป็นที่แห่งความยึดมั่น ก็มีธรรมที่ไม่ถูกยึดมั่น
แต่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่น ก็มี ธรรมที่ทั้งไม่ถูกยึดมั่นและไม่เป็นที่ตั้ง
แห่งความยึดมั่น ก็มี

สังกิลิฏฐะสังกิเลสิกา ธัมมา, อะสังกิลิฏฐะสังกิเลสิกา ธัมมา,
อะสังกิลิฏฐาสังกิเลสิกา ธัมมา,

- ธรรมที่เศร้าหมองและเป็นที่ตั้งแห่งความเศร้าหมองได้ ก็มี
ธรรมที่ไม่เศร้าหมองแต่เป็นที่ตั้งแห่งความเศร้าหมองได้ ก็มี,
ธรรมที่ทั้งไม่เศร้าหมองและไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเศร้าหมองได้ ก็มี

สะวิตักกะสะวิจารา ธัมมา, อะวิตักกะวิจาระมัตตา ธัมมา,
อวิตักกาวิจารา ธัมมา,

- ธรรมที่มีวิตก คือความตรึกและมีวิจาร คือความตรอง ก็มี
ธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกมีแต่วิจาร ก็มี ธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจาร ก็มี

ปีติสะหะคะตา ธัมมา, สุขะสะหะคะตา ธัมมา,
อุเปกขาสะหะคะตา ธัมมา,

- ธรรมที่เป็นไปพร้อมกับความเอิบอิ่มใจ ก็มี ธรรมที่เป็นไปพร้อม
กับความสุขก็มี ธรรมที่เป็นไปพร้อมกับความวางเฉยก็มี

ทัสสะเนนะปะหาตัพพา ธัมมา, ภาวะนายะ ปะหาตัพพา
ธัมมา,
เนวะ ทัสสะเนนะ นะ ภาวะนายะปะหาตัพพา ธัมมา,
- ธรรมที่พึงละด้วยทัศนะก็มี ธรรมที่พึงละด้วยภาวนาก็มี
ธรรมที่ละไม่ได้ทั้งด้วยทัศนะ และด้วยภาวนา ก็มี

ทัสสะเนนะ ปะหาตัพพะเหตุกา ธัมมา, ภาวะนายะ ปะหาตัพพะเหตุกา
ธัมมา,
เนวะ ทัสสะเนนะ นะ ภาวะนายะ ปะหาตัพพะ เหตุกา ธัมมา,
- ธรรมมีสาเหตุที่พึงละด้วยทัศนะก็มี ธรรมมีสาเหตุที่พึงละด้วยภาวนาก็มี
ธรรมมีสาเหตุที่ละมิได้ด้วยทัศนะและมิได้ด้วยภาวนาก็มี,

อาจะยะคามิโน ธัมมา, อะปะจะยะคามิโน ธัมมา,
เนวาจะยะคามิโน นาปะจะยะคามิโน ธัมมา,

- ธรรมที่นำไปสู่การสั่งสม ก็มี ธรรมที่นำไปสู่ความปราศจากการสั่งสม ก็มี
ธรรมที่ไม่นำไปทั้งสู่การสั่งสม และสู่ความปราศจากการสั่งสมก็มี,

เสกขา ธัมมา, อะเสกขา ธัมมา, เนวะเสกขา นาเสกขา ธัมมา,
- ธรรมที่เป็นของอริยบุคคลผู้ยัง ต้องศึกษาอยู่ ก็มี
ธรรมที่เป็นของผู้บรรลุอรหัตผล ซึ่งไม่ต้องศึกษาแล้ว ก็มี,
ธรรมที่ไม่เป็นทั้งของผู้ยังต้องศึกษาและผู้ไม่ต้องศึกษาก็มี

ปะริตตา ธัมมา, มะหัคคะตา ธัมมา, อัปปะมาณา ธัมมา,
- ธรรมที่ยังเล็กน้อย ก็มี ธรรมที่ถึงภาวะใหญ่แล้วก็มี
ธรรมที่ประมาณมิได้ ก็มี

ปะริตตารัมมะณา ธัมมา,
มะหัคคะตารัมมะณา ธัมมา,
อัปปะมาณารัมมะณา ธัมมา,

- ธรรมที่มีสภาวะที่ยังเล็กน้อยเป็นอารมณ์ ก็มี
ธรรมที่มีสภาวะที่ถึงภาวะใหญ่แล้วเป็นอารมณ์ก็มี
ธรรมที่มีสภาวะอันประมาณมิได้เป็นอารมณ์ ก็มี

หีนา ธัมมา,
มัชฌิมา ธัมมา, ปะณีตา ธัมมา,
ธรรมอย่างทราม ก็มี ธรรมอย่างกลาง ก็มี ธรรมอย่างประณีต ก็มี

มิจฉัตตะนิยะตา ธัมมา, สัมมัตตะนิยะตา ธัมมา,
อะนิยะตา ธัมมา,

- ธรรมที่แน่นอน ฝ่ายผิดก็มี ธรรมที่แน่นอนฝ่ายถูก ก็มี
ธรรมที่ไม่แน่นอน ก็มี

มัคคารัมมะณา ธัมมา, มัคคะเหตุกา ธัมมา,
มัคคาธิปะติโน ธัมมา,

- ธรรมที่มีมรรคเป็นอารมณ์ก็มี ธรรมที่มีมรรคเป็นเหตุ ก็มี
ธรรมที่มีมรรคเป็นประธานก็มี

อุปปันนา ธัมมา, อะนุปปันนา ธัมมา, อุปปาทิโน ธัมมา,
- ธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว ก็มี ธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้น ก็มี
ธรรมที่จักเกิดขึ้น ก็มี

อะตีตา ธัมมา, อะนาคะตา ธัมมา, ปัจจุปปันนา ธัมมา,
-ธรรมที่เป็นอดีตก็มี ธรรมที่เป็นอนาคตก็มี ธรรมที่เป็นปัจจุบันก็มี

อะตีตา รัมมะณา ธัมมา,
อะนาคะตารัมมะณา ธัมมา,
ปัจจุปปันนารัมมะณา ธัมมา,

- ธรรมที่มีอดีตเป็นอารมณ์ก็มี ธรรมที่มีอนาคตเป็นอารมณ์ก็มี
ธรรมที่มีปัจจุบันเป็นารมณ์ก็มี

อัชฌัตตา ธัมมา,
พะหิทธา ธัมมา, อัชฌัตตะพะหิทธา ธัมมา,
- ธรรมภายใน ก็มี ธรรมภายนอก ก็มี ธรรมทั้งภายในและภายนอกก็มี

อัชฌัตตา รัมมะณา ธัมมา, พะหิทธา รัมมะณา ธัมมา,
อัชฌัตตะพะหิทธา รัมมะณา ธัมมา,
- ธรรมที่มีสภาวะภายในเป็นอารมณ์ ก็มี ธรรมที่มีสภาวะภายนอกเป็นอารมณ์ ก็มี
ธรรมที่มีสภาวะทั้งภายในและภายนอกเป็นอารมณ์ก็มี

สะนิทัสสะนะสัปปะฏิฆา ธัมมา, อะนิทัสสะนะสัปปะฏิฆา ธัมมา,
อะนิทัสสะนาป ปะฏิฆา ธัมมา,

- ธรรมที่เห็นได้และกระทบได้ ก็มี ธรรมที่เห็นไม่ได้ แต่กระทบได้ก็มี,
ธรรมทั้งที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ ก็มี.


บังสุกุลตาย
อะนิจจา วะตะ สังขารา อุปปาทะวะยะธัมมิโม
อุปปัชชิต๎วา นิรุชฌันติ เตสัง วูปะสะโม สุโข ฯ
สัพเพ สัตตา มะรันติ จะ มะริงสุ จะ มะริสสะเร
ตะเถวาหัง มะริสสามิ นัตถิ เม เอตถะ สังสะโย ฯ

บังสุกุลเป็น
อะจิรัง วะตะยัง กาโย  ปะฐะวิง อะธิเสสสะติ
ฉุฑโฑ อะเปตะวิญญาโณ นิรัตถังวะ กะลิงคะรัง

 
บทสวดยอดมุข บทสวด พระอภิธรรม ๗ คัมภีร์ บทสวด ธัมมะสังคิณีมาติกา คำถวายผ้าไตรอุทิศแก่ผู้ตาย

เสียงอ่านธรรมะ

 กลับสู่หน้าหลัก