พิธีพุทธาภิเษก พระพุทธรูปทรงเครื่องปางนาคปรก
ณ อาคารพระพุทธรัตนศรีสุริยะอุดมมงคล
วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖
ณ วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม


คุณประภาพร ภูชะหาร (คุณน้ำ หลานปู่ศรีสุทโธนาคราช)


พระครูภาวนาสุตาภรณ์ (พระมหาประเทือง พุทธรักขิโต)
เจ้าอาวาสวัดป่ามหาชัย

เสียงอ่านธรรมะ