วันมาฆบูชา
วันมาฆบูชา  หมายถึง การบูชา ในวันเพ็ญเดือน ๓
เนื่องในโอกาสคล้าย วันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ (อ่านต่อ)
วันวิสาขบูชา
วันวิสาขบูชา หรือ วันเพ็ญเดือน ๖
นับเป็นวันที่สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนา เพราะเป็นวัน
คล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์
สำคัญของพระพุทธศาสนามากถึง 3 เหตุการณ์
คือ ..
วันอัฏฐมีบูชา  
วันอัฏฐมีบูชา คือวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  
( หลัง
 เสด็จดับขันธปรินิพพาน ได้ ๘ วัน)
 ตรงกับวันแรม ๘ ค่ำ เดือน
 วิสาขะ  ( เดือน ๖ ของไทย)
วันอาสาฬหบูชา
วันอาสาฬหบูชา ได้รับการยกย่องเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อ ๔๕ ปี
ก่อน พุทธศักราช   ในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ คือวันอาสาฬหปุรณมีดิถี หรือวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ
ณ   ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมือง พาราณสี   แคว้นมคธ  
วันเข้าพรรษา
วันเข้าพรรษา เป็น วันสำคัญในพุทธศาสนา วันหนึ่ง ที่ พระสงฆ์ เถรวาท
จะอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง ตลอดระยะเวลาฤดูฝน
ที่มีกำหนดเป็นระยะเวลา ๓ เดือน ตามที่ พระธรรมวินัย บัญญัติไว้ โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น

วันออกพรรษา
วันออกพรรษา   หรือ   วันปวารณาออกพรรษา  
เป็น วันสำคัญ ทาง พุทธศาสนา วันหนึ่งในประเทศไทย
เนื่องจากเป็นวันสิ้นสุด ระยะเวลาจำพรรษา ๓ เดือน ของพระสงฆ์ เถรวาท  

วันธรรมสวนะ
วันธรรมสวนะ นอกจากวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาดังกล่าวแล้ว
ยังมี วันธรรมสวนะ   หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ วันพระ”
โดยนับ. วันขึ้น ๘ ค่ำ. แรม ๘ ค่ำ. วันขึ้น ๑๕ ค่ำ (วันเพ็ญ).