พิธีบรรพชา-อุปสมบท งาน ปฏิธรรมประจำปี ๒๕๖๖
ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด(นครพนม) แห่งที่ ๒ วัดป่ามหาชัย
ระหว่างวันที่ ๓- ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖
ณ วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม


แม่สมศรี เนาวโรจน์


นางสาว นภาวรรณ ผิวผาง

เสียงอ่านธรรมะ