สุปุพพัณหสูตร

[ ๕๙๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย! สัตว์เหล่าใด ประพฤติสุจริตด้วยกาย
ประพฤติสุจริตด้วยวาจา ประพฤติสุจริตด้วยใจ ในเวลาเช้า
เวลาเช้า ก็เป็นเวลาเช้าที่ดี ของสัตว์เหล่านั้น

สัตว์เหล่าใด ประพฤติสุจริตด้วยกาย
ประพฤติสุจริตด้วยวาจา ประพฤติสุจริตด้วยใจ ในเวลาเที่ยง
เวลาเที่ยง ก็เป็นเวลาเที่ยงที่ดี ของสัตว์เหล่านั้น

สัตว์เหล่าใด ประพฤติสุจริตด้วยกาย
ประพฤติสุจริตด้วยวาจาประพฤติสุจริตด้วยใจ ในเวลาเย็น
เวลาเย็น ก็เป็นเวลาเย็นที่ดี ของสัตว์เหล่านั้น

สัตว์ทั้งหลาย ประพฤติชอบในเวลาใด
เวลานั้น ชื่อว่า เป็นฤกษ์ดี มงคลดีสว่างดี รุ่งดี ขณะดี ยามดี
และบูชาดี ในพรหมจารีบุคคลทั้งหลาย

กายกรรมเป็นส่วนเบื้องขวา ความปรารถนาของท่านเป็นส่วนเบื้องขวา
สัตว์ทั้งหลาย ทำกรรมอันเป็นส่วนเบื้องขวาแล้ว
ย่อมได้ผลประโยชน์ อันเป็นส่วนเบื้องขวา
ท่านเหล่านั้น ได้ประโยชน์แล้ว จงได้รับความสุข
จงงอกงามในพระพุทธศาสนา
จงไม่มีโรค ถึงความสุข พร้อมด้วยญาติ ทั้งมวล ฯ

จบ สูตร

พระไตรปิฎก ฉบับบาลีสยามรัฐ ( ภาษาไทย) เล่มที่ ๒๐
พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๒ อังคุตตรนิกาย เอก- ทุก- ติกนิบาต
หน้าที่ ๒๘๕ หัวข้อที่ ๕๙๕