จักกสูตร

[ ๓๑ ] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ! จักร ๔ ประการนี้
เป็นเครื่องเป็นไปแก่มนุษย์และเทวดาผู้ประกอบ
เป็นเครื่องที่มนุษย์และเทวดา ประกอบแล้ว
ย่อมถึงความเป็นผู้ใหญ่ ( และ ) ความไพบูลย์
ในโภคะทั้งหลาย ต่อกาลไม่นานนัก

จักร ๔ ประการ เป็นไฉน ? คือ

ปฏิรูปเทสวาสะ การอยู่ในถิ่นที่เหมาะ ๑
สัปปุริสูปัสสยะ การคบสัตบุรุษ ๑
อัตตสัมมาปณิธิ การตั้งตนไว้ชอบ ๑
และปุพเพกตปุญญตา  ความเป็นผู้มีบุญได้กระทำไว้แล้วในปางก่อน๑

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ! จักร ๔ ประการนี้แล
เป็นเครื่องเป็นไปแก่เทวดาและมนุษย์ผู้ประกอบ
เป็นเครื่องที่มนุษย์และเทวดาประกอบแล้ว ย่อมถึงความเป็นผู้ใหญ่
( และ ) ความไพบูลย์ในโภคะทั้งหลาย ต่อกาลไม่นานนัก ฯ

นรชน พึงอยู่ในถิ่นที่เหมาะ
พึงกระทำ อริยชนให้เป็นมิตร
ถึงพร้อม ด้วยความตั้งตนไว้ชอบ
มีบุญ ได้กระทำไว้แล้วในปางก่อน

ธัญชาติ ทรัพย์ ยศ ชื่อเสียง
และความสุข ย่อมหลั่งไหลมา สู่นรชนนั้น ฯ

จบสูตรที่ ๑

พระไตรปิฎก ฉบับบาลีสยามรัฐ ( ภาษาไทย ) เล่มที่ ๒๑
พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๓ อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต
หน้าที่ ๓๒ / ๒๔๐ หัวข้อที่ ๓๑