ปทสูตร

บทธรรมที่เป็นไปเพื่อความตรัสรู้

[ ๑๐๓๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย รอยเท้าของสัตว์
ผู้เที่ยวไปบนพื้นแผ่นดินชนิดใดชนิดหนึ่ง รอยเท้าเหล่านั้นทั้งหมด
ย่อมรวมลงในรอยเท้าช้าง รอยเท้าช้าง
โลกกล่าวว่า เป็นยอดของรอยเท้าเหล่านั้น เพราะเป็นรอยใหญ่ แม้ฉันใด

บทแห่งธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่ง ย่อมเป็นไปเพื่อความตรัสรู้
บท คือ ปัญญินทรีย์ เรากล่าวว่าเป็นยอด แห่งบทธรรมเหล่านั้น
เพราะเป็นไปเพื่อความตรัสรู้ ฉันนั้น เหมือนกัน.

[ ๑๐๓๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บทแห่งธรรมทั้งหลาย เป็นไฉน?
ย่อมเป็นไปเพื่อความตรัสรู้? ได้แก่บทแห่งธรรม
คือ สัทธินทรีย์ ... วิริยินทรีย์ ... สตินทรีย์ ... สมาธินทรีย์ ... ปัญญินทรีย์
ย่อมเป็นไปเพื่อความตรัสรู้.

จบ สูตร

พระไตรปิฎก ฉบับบาลีสยามรัฐ ( ภาษาไทย) เล่มที่ ๑๙
พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๑ สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค
หน้าที่ ๒๕๑ / ๔๖๙ หัวข้อที่ ๑๐๓๘