จังกมสูตร

[ ๒๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย!
อานิสงส์ในการจงกรม ๕ ประการ นี้ ๕ ประการ เป็นไฉน?

คือ ภิกษุผู้เดินจงกรม

ย่อมเป็นผู้อดทนต่อการเดินทางไกล๑

ย่อมเป็นผู้อดทนต่อการบำเพ็ญเพียร๑

ย่อมเป็นผู้มีอาพาธน้อย๑

อาหารที่กินดื่มเคี้ยวลิ้มแล้วย่อมย่อยไปโดยดี๑

สมาธิที่ได้เพราะการเดินจงกรมย่อมตั้งอยู่ได้นาน๑


ดูกรภิกษุทั้งหลาย ! อานิสงส์ในการเดินจงกรม ๕ ประการ นี้แลฯ


จบสูตร
พระไตรปิฎกฉบับบาลีสยามรัฐ ( ภาษาไทย) เล่มที่๒๒
พระสุตตันตปิฎกเล่มที่๑๔อังคุตตรนิกายปัญจก- ฉักกนิบาต
หน้าที่๒๖/ ๔๐๗หัวข้อที่๒๙