อกุสลราสิสูตร

กองอกุศล ๕

[ ๖๙๖ ] สาวัตถีนิทาน . ณที่นั้นแล ฯลฯ
พระผู้มีพระภาคได้ตรัสพุทธภาษิตนี้ ว่า

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อจะกล่าวว่า กองอกุศล
จะกล่าวให้ถูกต้อง กล่าวถึงนิวรณ์ ๕

เพราะว่า กองอกุศลทั้งสิ้นนี้ ได้แก่ นิวรณ์ ๕
นิวรณ์๕เป็นไฉน ? คือ
กามฉันทนิวรณ์ ๑ พยาบาทนิวรณ์๑
ถีนมิทธนิวรณ์๑ อุทธัจจกุกกุจจนิวรณ์๑ วิจิกิจฉานิวรณ์๑

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ! เมื่อจะกล่าวว่า กองอกุศล
จะกล่าวให้ถูกต้อง กล่าวถึงนิวรณ์ ๕ เหล่านี้
เพราะกองอกุศล ทั้งสิ้นนี้ได้แก่ นิวรณ์ ๕
[ ๖๙๗ ] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ! เมื่อจะกล่าวว่ากองกุศล
จะกล่าวให้ถูกต้อง กล่าวถึงสติปัฏฐาน ๔
เพราะว่า กองกุศลทั้งสิ้นนี้ ได้แก่ สติปัฏฐาน ๔

สติปัฏฐาน ๔ เป็นไฉน ?
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่
มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ
พึงกำจัดอภิชฌา และ โทมนัสในโลกเสีย

ย่อมพิจารณา เห็นเวทนาในเวทนาอยู่ ...
ย่อมพิจารณา เห็นจิตในจิตอยู่ ...
ย่อมพิจารณา เห็นธรรมในธรรมอยู่
มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ
พึงกำจัดอภิชฌา และโทมนัสในโลกเสีย

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ! เมื่อจะกล่าวว่า กองกุศล จะกล่าวให้ถูกต้อง
กล่าวถึง สติปัฏฐาน ๔ เพราะว่า กองกุศลทั้งสิ้นนี้ ได้แก่ สติปัฏฐาน

จบสูตร

พระไตรปิฎกฉบับบาลีสยามรัฐ ( ภาษาไทย ) เล่มที่๑๙
พระสุตตันตปิฎกเล่มที่๑๑สังยุตตนิกายมหาวารวรรค
หน้าที่๑๖๖ / ๔๖๙ หัวข้อที่ ๖๙๖ - ๖๙๗