ยถาภตมัจเฉรสูตร ที่ ๑

[ ๒๓๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย!
ภิกษุเจ้าอาวาสประกอบด้วยธรรม ๕ ประการ
เหมือนถูกนำมาเก็บไว้ในนรก ๕ ประการเป็นไฉน คือ

ไม่ใคร่ครวญ ไม่พิจารณาก่อนแล้ว กล่าวสรรเสริญ ผู้ควรตำหนิ ๑
ไม่ใคร่ครวญ ไม่พิจารณาก่อนแล้ว กล่าวตำหนิ ผู้ควรสรรเสริญ ๑
เป็นผู้ตระหนี่อาวาส ๑ ตระหนี่สกุล ๑ ตระหนี่ลาภ ๑

ดูกรภิกษุทั้งหลาย !
ภิกษุเจ้าอาวาสประกอบด้วยธรรม ๕ ประการนี้แล
เหมือนถูกนำมาเก็บไว้ในนรก ฯ


ดูกรภิกษุทั้งหลาย!
ภิกษุเจ้าอาวาสประกอบด้วยธรรม ๕ ประการ
เหมือน ถูกเชิญมาอยู่ในสวรรค์ ๕ ประการเป็นไฉน คือ

ใคร่ครวญ พิจารณา ก่อนแล้ว กล่าวตำหนิผู้ ควรตำหนิ ๑
ใคร่ครวญ พิจารณา ก่อนแล้ว กล่าวสรรเสริญ ผู้ควรสรรเสริญ ๑
ไม่เป็นผู้ตระหนี่อาวาส ๑ ไม่ตระหนี่สกุล ๑ ไม่ตระหนี่ลาภ ๑

ดูกรภิกษุทั้งหลาย!
ภิกษุเจ้าอาวาสประกอบด้วยธรรม ๕ ประการนี้แล
เหมือนถูกเชิญมาอยู่ในสวรรค์ ฯ

จบสูตร

 

พระไตรปิฎก ฉบับบาลีสยามรัฐ ( ภาษาไทย ) เล่มที่ ๒๒
พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๔ อังคุตตรนิกาย ปัญจก - ฉักกนิบาต
หน้าที่ ๒๔๒ / ๔๐๗ หัวข้อที่ ๒๓๘ - ๒๓๙