[ ๒๗๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย! ธรรม ๒ อย่าง
เป็นไปในส่วนแห่งวิชชา ธรรม ๒ อย่าง เป็นไฉน?
คือ สมถะ ๑ วิปัสสนา ๑

ดูกรภิกษุทั้งหลาย! สมถะที่ภิกษุเจริญแล้ว
ย่อมเสวยประโยชน์อะไร? ย่อมอบรมจิต
จิตที่อบรมแล้ว ย่อมเสวยประโยชน์อะไร?
ย่อมละราคะได้

วิปัสสนา ที่อบรมแล้ว
ย่อมเสวยประโยชน์อะไร? ย่อมอบรมปัญญา
ปัญญาที่อบรมแล้ว ย่อมเสวยประโยชน์อะไร?
ย่อมละอวิชชาได้ ฯ

 

พระไตรปิฎก ฉบับบาลีสยามรัฐ ( ภาษาไทย) เล่มที่ ๒๐
พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๒ อังคุตตรนิกาย เอก- ทุก- ติกนิบาต
หน้าที่ ๕๗/ ๒๙๐ หัวข้อที่ ๒๗๕