น.ส.นภาวรรณ ผิวผาง "ปลายฟ้า" อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
01.สหายนางวิสาขา
02 นางสิริมา
03 พระนางรูปนันทาเถรี
04 พระโลฬุทายี
05 บุตรเศรษฐี ผู้มีทรัพย์มาก
06 โพธิราชกุมาร
07 พระอุปนันท์ศากยบุตร
08 มารดาของพระกุมารกัสสป
09.อุบาสกชือว่ามหากาล
10.พระกาลเถระ
11.พระอัตตทัตถเถร
12 พระภิกษุหนุ่มรูปหนึ่ง
13 พระเจ้าสุทโธทนะ
14 พระสัมมัชชนะเถระ
15 ธิดานายช่างหูก
16 นางจิญจมานวิกา
17 อสทิสทาน
18 ธิดามาร
19 นายกาละบุตรอนาถปิณฑิกเศรษฐี
20 ยมกปาฏิหาริย์ 1
21 ยมกปาฏิหาริย์ 2