๑๗.พิธีถวายสังฆทาน

๑. จำนวนพระสงฆ์ : ไม่จำกัดจำนวน

๒. เครื่องสังฆทาน :

   ๒.๑. อาหารคาวหวานและของใช้อื่นๆ ตามสมควร
   ๒.๒. ดอกไม้ธูปเทียนและปัจจัยใส่ซอง(ใช้ใบปวารณา)จัดเป็นชุดวางไว้เบื้องหน้าพระสงฆ์แต่ละรูป

๓. วันเวลาถวาย
: ควรถวายในเวลาก่อนเทียง

๔. ลำดับพิธีฯ :

   - จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย แล้วกราบ ๓ ครั้ง
   - อาราธนาศีล และรับศีล
   - ว่าบทนะโม ๓ จบ แล้วกล่าวคำถวายสังฆทาน
   - ประเคนเครื่องสังฆทาน
   - พระสงฆ์อนุโมทนา เจ้าภาพกรวดน้ำ
   - กราบ ๓ ครั้ง
   -เสร็จพิธีฯ -

หมายเหตุ
   - คำถวายสังฆทาน
     อิมานิ มะยัง ภันเต, ภัตตานิ, สะปะริวารานิ, ภิกขุสังฆัสสะ,
โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสังโฆ, อิมานิ, ภัตตานิ, สะปะริวารานิ,
ปะฏิคคัณหาตุ, อัมหากัง, ทีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะฯ
     ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ, ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ขอน้อมถวายภัตตาหาร,
พร้อมด้วยเครื่องบริวารทั้งหลายเหล่านี้, แด่พระภิกษุสงฆ์, ขอพระภิกษุสงฆ์,
จงรับภัตตาหาร, พร้อมด้วยเครื่องบริวารทั้งหลายเหล่านี้, ของข้าพเจ้าทั้งหลาย,
เพื่อประโยชน์, เพื่อความสุข, แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ตลอดกาลนานเทอญฯ

หมายเหตุ
   - บางที่มีเพียงการกล่าวคำถวายเป็นภาษาบาลี ไม่มีคำแปลเป็นภาษาไทย
เป็นหน้าที่ของพิธีกรจะต้องหาข้อมูลให้พร้อมก่อนปฏิบัติพิธีฯ

....................................................................
บทความจาก ศาสนาพิธี
ที่ระลึกในงานถวายผ้ากฐินพระราชทานกองทัพบก
ณ วัดอินทรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๕