แบบ สธจ.๓


แบบรายงานผลการดำเนินงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด

ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐


ระหว่างวันที่ ๑ เดือน มกราคม-๓๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ ๒๕๖๐

.......................................................

๑. ชื่อสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด ....นครพนม.... แห่งที่...๒... วัด...ป่ามหาชัย...

ตำบล
...มหาชัย...... อำเภอ....ปลาปาก...... จังหวัด....นครพนม.....

รหัสไปรษณีย์
....๔๘๑๖๐.... โทร.....๐๘๙ ๘๔๑ ๙๔๕๓......

โทรสาร
........................................... E – mail / website.... www.watpamahachai.net....

ได้รับการจัดตั้งเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด ตามมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่
...๓๐/๒๕๔๓...

เมื่อวันที่
..๒๐.. เดือน..พฤศจิกายน... พ.ศ...๒๕๔๓... สังกัด ( / ) มหานิกาย ( ) ธรรมยุต

นามเจ้าสำนัก
...พระครูภาวนาสุตาภรณ์... นามเดิม....พระมหาประเทือง... ฉายา...พุทฺธรกฺขิโต.....

อายุ
....๔๕...ปี พรรษา...๒๖.... วิทยาฐานะ ....ป.ธ.๓, น.ธ.เอก.......

ตำแหน่งทางการปกครองคณะสงฆ์
(ถ้ามี).............................................................

 

๒. สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งนี้ มีความพร้อมด้านอาคารสถานที่ที่เหมาะสมแก่การปฏิบัติธรรม ดังนี้

๒.๑ สภาพความพร้อมด้านอาคารสถานที่


ขนาดพื้นที่............ไร่ .......๓...........งาน ............................ตารางวา

๒.๒ ส่วนของห้องพัก(โปรดใส่เครื่องหมาย / และกรอกรายละเอียดหน้าข้อความ


จำนวนคนที่รองรับได้......๒๐๐...คน

ประเภทห้องพัก


เดี่ยว จำนวน...๒....ห้อง ขนาด......๗x๕.......เมตร

รวม จำนวน...๖...ห้อง ขนาด.....๒๐x๑๕...เมตร

รวมชาย จำนวน...๒...ห้อง ขนาด.....๒๐x๑๕...เมตร

รวมหญิง จำนวน...๔...ห้อง ขนาด....๑๐x๗......เมตร

ประเภทห้องน้ำในห้องพัก

เดี่ยว จำนวน...๔...ห้อง ขนาด...๒x๒......เมตร

รวม จำนวน...๕๐..ห้อง ขนาด...๒x๑.๘๐....เมตร

รวมชาย จำนวน...๒๐..ห้อง ขนาด...๒x๑.๘๐ ...เมตร

รวมหญิง จำนวน..๓๐..ห้อง ขนาด...๒x๑.๘๐...เมตร

๒.๓ ส่วนของห้องปฏิบัติธรรม(โปรดกรอกรายละเอียด)

ขนาด.....๗๐x๒๐...เมตร จำนวนคนที่รองรับได้......๓๐๐...คน

ห้องน้ำจำนวน................ห้อง รวม แยกชาย-หญิง

ทางเดินคนพิการ...........มี ................ไม่มี

อุปกรณ์ที่เตรียมไว้ในห้องปฏิบัติธรรม


(๑) เครื่องเสียง (๒) เครื่องฉายโปรเจคเตอร์

(๓) อาสนะที่นั่ง (๔) พัดลม

๒.๔ ส่วนต้อนรับ(โปรดใส่เครื่องหมาย / หน้าข้อความ)


มีห้องโถงต้อนรับ

มีห้องสมุด

มีห้องน้ำสาธารณะ

๒.๕ สภาพแวดล้อมทั่วไป (โปรดใส่เครื่องหมาย / และกรอกรายละเอียดหน้าข้อความ)

ป้ายบอกทาง ป้ายรายชื่อวัด/สำนักปฏิบัติธรรม

ไฟส่องสว่าง

ที่จอดรถจำนวน....๒๐...คัน ขนาด..........ไร่ ................งาน ....๕๐x๔๐...เมตร

ทางสัญจรสำหรับคนพิการ

๒.๖. ด้านความปลอดภัย(โปรดใส่เครื่องหมาย / หน้าข้อความ)

อุปกรณ์ดับเพลิง

แผนผังการหนีไฟ

แหล่งน้ำสำรอง

แหล่งไฟสำรอง

ยาสามัญประจำบ้าน

ชุดปฐมพยาบาล

อื่นๆ (ระบุ)............ ............................................................

 

๓. สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งนี้

มีพระวิปัสสนาจารย์.....๑....รูป ดังนี้


๑.ชื่อ....พระครูภาวนาสุตาภรณ์.... ฉายา....พุทฺธรกฺขิโต........ อายุ...๔๕......ปี พรรษา.....๒๖

วิทยฐานะ.....ป.ธ.๓, น.ธ.เอก

๑.๑ ผ่านการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ ครั้งที่...๑.... ปี พ.ศ....๒๕๔๗......

ณ.....ศูนย์การคณะสงฆ์ ภาค ๑๐....... ตำบล......หนองเมือง............

อำเภอ.......ม่วงสามสิบ................... จังหวัด.......อุบลราชธานี...........

 

๔.สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งนี้ มีหลักสูตรการปฏิบัติธรรม ดังนี้(โปรดใส่เครื่องหมาย / หน้าข้อความ)

๔.๑ หลักสูตรภาคปริยัติสัทธรรม


โพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการ

สติปัฏฐาน ๔

อื่นๆ (ระบุ)................................................

๔.๒ แนวทางการสอน/ปฏิบัติธรรมพระกัมมัฏฐาน(โปรดใส่เครื่องหมาย / หน้าข้อความ)


แบบบริกรรม พุท - โธ

แบบบริกรรม ยุบหนอ - พองหนอ

แบบบริกรรม สัมมา - อรหัง

แบบอานาปานสติ(กำหนดลมหายใจ)

แบบกำหนดพิจารณารูป-นาม

แบบอื่นๆ โปรดระบุ.............................................................................................

๔.๓ ระยะเวลาของหลักสูตรการปฏิบัติธรรม (โปรดใส่เครื่องหมาย / หน้าข้อความ)


หลักสูตรการปฏิบัติ ๓ วัน ๒ คืน

หลักสูตรการปฏิบัติ ๕ วัน ๔ คืน

หลักสูตรการปฏิบัติ ๗ วัน ๖ คืน

หลักสูตรการปฏิบัติ ๑๔ วัน ๑๓ คืน

หลักสูตรการปฏิบัติอื่นๆ.......................................................

๕. สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งนี้ มีการดำเนินการกิจกรรมประจำ ดังนี้

๕.๑ โครงการ...สวดมนต์ข้ามปี “เริ่มต้นดี ชีวิตมีความสุข”......


ระหว่างวันที่....๓๑.... เดือน...ธันวาคม..... พ.ศ..๒๕๕๙

ถึง วันที่...๑...... เดือน...มกราคม......... พ.ศ....๒๕๖๐

มีผู้เข้าร่วมโครงการ ดังนี้

พระภิกษุ.....๑๒.....รูป สามเณร..........รูป

อุบาสก/ญาติโยม(ช)....๑๐๐...คน อุบาสิกา/ญาติโยม(ญ)....๔๐๐...คน

นักศึกษาชาย.............คน นักศึกษาหญิง...........คน

นักเรียนชาย................คน นักเรียนหญิง.............คน

ชาวต่างประเทศ..........คน

รวมทั้งสิ้น...๕๑๓........คน

งบประมาณการใช้จ่ายของโครงการ......๒๐,๐๐๐....บาท (...สองหมื่นบาท....)

๕.๒ โครงการ...งานปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐานประจำปี......


ระหว่างวันที่....๓ – ๑๐........... เดือน.......มกราคม.......... พ.ศ....๒๕๖๐

มีผู้เข้าร่วมโครงการ ดังนี้

พระภิกษุ.....๓๐.....รูป สามเณร..........รูป

อุบาสก/ญาติโยม(ช)....๒๐๐...คน อุบาสิกา/ญาติโยม(ญ)....๗๐๐...คน

นักศึกษาชาย....๑๐....คน นักศึกษาหญิง...๒๐...คน

นักเรียนชาย................คน นักเรียนหญิง.............คน

ชาวต่างประเทศ..........คน

รวมทั้งสิ้น...๙๖๐........คน

งบประมาณการใช้จ่ายของโครงการ......๑๐๐,๐๐๐....บาท (...หนึ่งแสนบาท....)

๕.๓ โครงการ...งานปฏิบัติธรรมบำเพ็ญกุศลสตมวาร( ๑๐๐ วัน)
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุชยเดช......


ระหว่างวันที่....๒ – ๒๗........... เดือน.......มกราคม.......... พ.ศ....๒๕๖๐

มีผู้เข้าร่วมโครงการ ดังนี้

พระภิกษุ.....๑๐.....รูป สามเณร..........รูป

อุบาสก/ญาติโยม(ช)....๑๐...คน อุบาสิกา/ญาติโยม(ญ)....๑๐๐...คน

นักศึกษาชาย..............คน นักศึกษาหญิง...........คน

นักเรียนชาย................คน นักเรียนหญิง.............คน

ชาวต่างประเทศ..........คน

รวมทั้งสิ้น...๑๒๐........คน

งบประมาณการใช้จ่ายของโครงการ......๑๐,๐๐๐....บาท (...หนึ่งหมื่นบาท....)

๕.๔ โครงการ...โครงการธรรมยาตรา......


ระหว่างวันที่....๑๔........... เดือน.......กุมภาพันธ์.......... พ.ศ....๒๕๖๐

มีผู้เข้าร่วมโครงการ ดังนี้

พระภิกษุ.....๑๐๐.....รูป สามเณร..........รูป

อุบาสก/ญาติโยม(ช)....๒๐๐...คน อุบาสิกา/ญาติโยม(ญ)....๗๐๐...คน

นักศึกษาชาย..............คน นักศึกษาหญิง...........คน

นักเรียนชาย................คน นักเรียนหญิง.............คน

ชาวต่างประเทศ..........คน

รวมทั้งสิ้น...๑,๐๐๐.....คน

งบประมาณการใช้จ่ายของโครงการ.....ทางเจ้าของโครงการจัดงบประมาณมาเอง....

๕.๕ โครงการ...อบรมคุณธรรมนักเรียน โรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยา
บ้านดอนถ่อน ตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม. ......

ระหว่างวันที่....๓ – ๑๐........... เดือน.......มกราคม.......... พ.ศ....๒๕๖๐

มีผู้เข้าร่วมโครงการ ดังนี้

พระภิกษุ.....๑๐.....รูป สามเณร..........รูป

อุบาสก/ญาติโยม(ช).......คน อุบาสิกา/ญาติโยม(ญ).......คน

นักศึกษาชาย.............คน นักศึกษาหญิง.............คน

นักเรียนชาย......๔๐....คน นักเรียนหญิง.....๘๐....คน

คณะครู.......๑๐..........คน ชาวต่างประเทศ..........คน

รวมทั้งสิ้น...๑๔๐........คน

งบประมาณการใช้จ่ายของโครงการ.....ทางโรงเรียนจัดงบประมาณมาเอง....

๕.๖ โครงการ...อบรมคุณธรรมนักเรียน เครือข่ายพระธาตุมหาชัย
ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

ระหว่างวันที่....๑๖ - ๑๗........... เดือน.......มีนาคม.......... พ.ศ....๒๕๖๐

มีผู้เข้าร่วมโครงการ ดังนี้

พระภิกษุ..........รูป สามเณร..........รูป

อุบาสก/ญาติโยม(ช).......คน อุบาสิกา/ญาติโยม(ญ).......คน

นักศึกษาชาย.............คน นักศึกษาหญิง.............คน

นักเรียนชาย......๔๐....คน นักเรียนหญิง.....๗๐....คน

คณะครู.......๑๐..........คน ชาวต่างประเทศ..........คน

รวมทั้งสิ้น...๑๒๐........คน

งบประมาณการใช้จ่ายของโครงการ.....ทางโรงเรียนจัดงบประมาณมาเอง....

๕.๗ โครงการ...อบรมปฏิบัติธรรมโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๗
โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

ระหว่างวันที่....๒๐ – ๒๒........... เดือน.......มีนาคม.......... พ.ศ....๒๕๖๐

มีผู้เข้าร่วมโครงการ ดังนี้

พระภิกษุ..........รูป สามเณร..........รูป

อุบาสก/ญาติโยม(ช).......คน อุบาสิกา/ญาติโยม(ญ).......คน

นักศึกษาชาย.............คน นักศึกษาหญิง.............คน

นักเรียนชาย...............คน นักเรียนหญิง...............คน

คณะครู.......๒๐..........คน ชาวต่างประเทศ..........คน

รวมทั้งสิ้น.....๒๐........คน

งบประมาณการใช้จ่ายของโครงการ.....ทางโรงเรียนจัดงบประมาณมาเอง....

๕.๘ โครงการ...อบรมคุณธรรมจริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก
อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม

ระหว่างวันที่....๘ - ๙........... เดือน.......พฤษภาคม.......... พ.ศ....๒๕๖๐

มีผู้เข้าร่วมโครงการ ดังนี้

พระภิกษุ..........รูป สามเณร..........รูป

อุบาสก/ญาติโยม(ช)...๒๐....คน อุบาสิกา/ญาติโยม(ญ)....๒๐...คน

นักศึกษาชาย.............คน นักศึกษาหญิง.............คน

นักเรียนชาย...............คน นักเรียนหญิง...............คน

คณะครู.....................คน ชาวต่างประเทศ..........คน

รวมทั้งสิ้น.....๔๐........คน

งบประมาณการใช้จ่ายของโครงการ.....ทาง อบต.จัดงบประมาณมาเอง....

๕.๙ โครงการ...ปฏิบัติธรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันวิสาขบูชา”

ระหว่างวันที่....๑๐........... เดือน.......พฤษภาคม.......... พ.ศ....๒๕๖๐

มีผู้เข้าร่วมโครงการ ดังนี้

พระภิกษุ.....๙.....รูป สามเณร..........รูป

อุบาสก/ญาติโยม(ช)...๒๐....คน อุบาสิกา/ญาติโยม(ญ)....๖๐...คน

นักศึกษาชาย.............คน นักศึกษาหญิง.............คน

นักเรียนชาย...............คน นักเรียนหญิง...............คน

คณะครู.....................คน ชาวต่างประเทศ..........คน

รวมทั้งสิ้น.....๘๐........คน

งบประมาณการใช้จ่ายของโครงการ................................บาท (....................)

๕.๑๐ โครงการ...อบรมคุณธรรมนักเรียน สร้างเสริมพฤติธรรมนักเรียน
โรงเรียนปลาปากวิทยา อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

ระหว่างวันที่....๑๑ – ๑๒........... เดือน.......พฤษภาคม......... พ.ศ....๒๕๖๐

มีผู้เข้าร่วมโครงการ ดังนี้

พระภิกษุ..........รูป สามเณร..........รูป

อุบาสก/ญาติโยม(ช).......คน อุบาสิกา/ญาติโยม(ญ).......คน

นักศึกษาชาย.............คน นักศึกษาหญิง.............คน

นักเรียนชาย......๑๔๐....คน นักเรียนหญิง.....๒๐๐....คน

คณะครู.......๒๐..........คน ชาวต่างประเทศ..........คน

รวมทั้งสิ้น...๓๖๐........คน

งบประมาณการใช้จ่ายของโครงการ.....ทางโรงเรียนจัดงบประมาณมาเอง....

๕.๑๑ โครงการ...อบรมคุณธรรมนักเรียน สร้างเสริมพฤติธรรมนักเรียน
โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก อ.โพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

ระหว่างวันที่....๑๘ – ๒๐........... เดือน.......พฤษภาคม......... พ.ศ....๒๕๖๐

มีผู้เข้าร่วมโครงการ ดังนี้

พระภิกษุ..........รูป สามเณร..........รูป

อุบาสก/ญาติโยม(ช).......คน อุบาสิกา/ญาติโยม(ญ).......คน

นักศึกษาชาย.............คน นักศึกษาหญิง.............คน

นักเรียนชาย......๔๐....คน นักเรียนหญิง.....๘๐....คน

คณะครู.......๑๐..........คน ชาวต่างประเทศ..........คน

รวมทั้งสิ้น...๑๓๐........คน

งบประมาณการใช้จ่ายของโครงการ.....ทางโรงเรียนจัดงบประมาณมาเอง....


(ลงชื่อ)...............................................................เจ้าสำนักปฏิบัติธรรม
(...............................................................)

ภาคผนวก
ภาพประกอบ การดำเนินงาน
ของสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครพนม แห่งที่ ๒
วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม

๕.๑ โครงการ...สวดมนต์ข้ามปี “เริ่มต้นดี ชีวิตมีความสุข”......

๕.๒ โครงการ...งานปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐานประจำปี......

๕.๓ โครงการ...งานปฏิบัติธรรมบำเพ็ญกุศลสตมวาร( ๑๐๐ วัน)
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุชยเดช......

๕.๔ โครงการ...โครงการธรรมยาตรา......

๕.๕ โครงการ...อบรมคุณธรรมนักเรียน โรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยา
บ้านดอนถ่อน ตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม. ......

๕.๖ โครงการ...อบรมคุณธรรมนักเรียน เครือข่ายพระธาตุมหาชัย
ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

๕.๗ โครงการ...อบรมปฏิบัติธรรมโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๗
โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม