กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาระเบียบวินัยของนักเรียน
โรงเรียนปลาปากวิทยา
อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
ระหว่างวันที่ ๙-๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ณ วัดป่ามหาชัย ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม