โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ สัญจร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒
เทศน์ ๒ ธรรมาสน์ ปุจฉา-วิสัชนา
พระครูศรีธรรมากร , พระครูภาวนาสุตาภรณ์
ณ วัดดอนกลาง บ.ดอนกลาง ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพน


พระครูศรีธรรมากร (พระมหาอุทัย รตนญาโณ)
เจ้าอาวาสวัดห้วยไหล่ เจ้าคณะตำบลมหาชัย


พระครูภาวนาสุตาภรณ์ (พระมหาประเทือง พุทธรักขิโต)
เจ้าอาวาสวัดป่ามหาชัย เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด(นครพนม) แห่งที่ ๓
วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม