การอบรม คุณธรรม
สร้างเสริมพฤติกรรมนักเรียนตามหลักธรรมาภิบาล

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
พิธีเปิดการอบรม คุณธรรม สร้างเสริมพฤติกรรมนักเรียนตามหลักธรรมาภิบาล
โรงเรียนสนธิราษฏร์วิทยา บ้านดอนถ่อน. ตำบลบ้านเอื้อง. อำเภอศรีสงคราม. จังหวัดนครพนม.
คุณธรรม นำชีวิต โรงเรียนสุจริต รุ่นที่ ๑ จำนวน ๑๒๐ คน
ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐
ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด(นครพนม) แห่งที่ ๒
วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม


โรงเรียนสนธิราษฏร์วิทยา บ้านดอนถ่อน ตำบลบ้านเอื้อง.อำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนม