โครงการค่ายพัฒนาจิต เครือข่ายพระธาตุมหาชัย


ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐
นักเรียน ๑๕๐ คน ครู ๒๐ คน

ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด(นครพนม) แห่งที่ ๒
วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม