โครงการอบรมปฏิบัติธรรมโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๗  
โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม  
ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐  
ณ วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม